[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”TITLUL I – Dispoziții generale” tab_id=”1623145870537-51f49e02-6d7c”][vc_column_text]

Capitolul 1 – Cadrul de reglementare

Art. 1.

Unitatea de învățământ se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ale prezentului regulament, ale propriului regulament de organizare și funcționare și ale regulamentului intern.

Art. 2.

 1. Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se elaborează de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin hotărârea consiliului de administrație, fac parte și reprezentanți ai organizațiilor sindicale, ai părinților și ai elevilor desemnați de către consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, respectiv de consiliul școlar al elevilor.
 2. Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților/asociației părinților, în consiliul școlar al elevilor și în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic.
 3. Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație.
 4. După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ se înregistrează la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ, a părinților și a elevilor, regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ se afișează la avizier și, după caz, pe site-ul unității de învățământ. Educatoarele/Învățătorii/Institutorii/Profesorii pentru învățământul preșcolar/primar/Profesorii diriginți au obligația de a prezenta anual elevilor și părinților regulamentul de organizare și funcționare, la începutul anului școlar. Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii majori își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unității deînvățământ.
 5. Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an școlar sau ori de câte ori este nevoie. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se depun în scris și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul regulament.
 6. Respectarea prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.
 7. Regulamentul intern al unității de învățământ conține dispozițiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu  modificările  și  completările  ulterioare,  și  în contractele colective de muncă aplicabile și se aprobă prin hotărâre a consiliului de administrație, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale care au membri în unitatea de învățământ, afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar.
Capitolul 2 – Principii de organizare și finalitățile învățământului preuniversitar

Art. 3.

 1. Unitatea de învățământ se organizează și funcționează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioar
 2. Conducerea unității de învățământ își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al elevului și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4.

Unitatea de învățământ se organizează și funcționează independent de orice ingerințe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a copiilor/elevilor și a personalului din unitate.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”TITLUL II – ORGANIZAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT” tab_id=”1623145999848-285b5d9b-8711″][vc_column_text]

CAPITOLUL I – REȚEAUA ȘCOLARĂ

Art. 5.

Unitatea de învățământ autorizată să funcționeze provizoriu/acreditată face parte din rețeaua școlară națională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale.

Art. 6.

 1. În sistemul național de învățământ, unitatea de învățământ autorizată să funcționeze provizoriu/acreditată a dobândit personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoar
 2. Unitatea de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică (PJ) are următoarele elemente definitorii:
  1. act de înființare — ordin de ministru/hotărâre a autorităților administrației publice locale sau județene (după caz)/ hotărâre judecătorească/ orice alt act emis în acest sens și care respectă prevederile legislației în vigoare;
  2. dispune de patrimoniu, în proprietate publică/privată sau prin administrare/comodat/închiriere (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);
  3. cod de identitate fiscală (CIF);
  4. cont în Trezoreria Statului;
  5. ștampilă cu stema României și cu denumirea actualizată a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, denumit în continuare ministerul, și cu denumirea exactă a unității de învățământ corespunzătoare nivelului maxim de învățământ școlarizat.
 3. Unitatea de  învățământ  cu  personalitate  juridică  are conducere, personal și buget proprii, întocmește situațiile financiare, dispunând, în limitele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, de autonomie instituțională și decizională.

Art. 7.

În vederea creșterii calității educației și a optimizării gestionării resurselor, unitatea de învățământ  poate  decide  înființarea  consorțiilor școlare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 8.

 1. Unitatea de învățământ în cadrul căreia funcționează clase din învățământul obligatoriu  școlarizează  elevii în  învățământul  primar  și gimnazial, în limita planului de școlarizare aproba Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal.
 2. Părintele, tutorele sau susținătorul legal are dreptul de a solicita școlarizarea copilului la o altă unitate de învățământ cu clase de învățământ primar sau gimnazial decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal și se aprobă de către consiliul de administrație al unității de învățământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de școlarizare aproba Prin excepție, înscrierea în clasa pregătitoare se face conform metodologiei specifice, elaborate de minister.
CAPITOLUL II – ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR

Art. 9.

 1. Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.
 2. Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a  vacanțelor  și  a  sesiunilor  de  examene  naționale  se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.
 3. În situații obiective de urgență, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale, cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.
 4. Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:
  1. la nivelul unității de învățământ — la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității, cu aprobarea inspectorului școlar general;
  2. la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același județ/municipiul București — la cererea inspectorului școlar general, cu aprobarea ministerului;
  3. la nivel regional sau național, după consultarea reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.
 5. Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ și comunicate instituției care a aprobat suspendarea cursurilor.

Art. 10.

 1. În perioada vacanțelor școlare, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate organiza, separat sau în colaborare, activități educative cu copiii, în baza hotărârii consiliului de administrație al fiecăreia, care aprobă și costurile de hrană, cu respectarea drepturilor prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective de muncă aplicabile pentru tot personalul unității.
 2. În vederea participării la activitățile educative menționate la ali (1), părinții și unitatea de învățământ încheie act adițional la contractul educațional prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Art. 21.

 1. Activitatea şcolară este organizată la cursuri de zi, clasele se constituie in funcţie de oferta educaţională, de limbile moderne care se studiază, de opţiunile elevilor şi de alte criterii proprii prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
 2. Învățământul preșcolar, primar și gimnazial funcționează în programul de dimineață.
 3. Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare și din clasele I și a II-a nu vor începe înainte de ora 8,00 și nu se vor termina mai târziu de ora 14,00.
 4. În învățământul primar, ora de curs este de 45 de mnute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră și o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare și clasa I activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat activităților liber-alese, recreative.
 5. În situațiile în care clasele din învățământul primar funcționează împreună cu alte clase din nivelurile superioare de învățământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele 5 minute se organizează activități de tip recreativ.
 6. Pentru clasele din învățământul gimnzial, liceal, profesional și din învățământul postliceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 15-201 de minute.
 7. În situații speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ, cu informarea inspectoratului școlar.
CAPITOLUL III – FORMAȚIUNILE DE STUDIU

Art. 13.

 1. În unitatea de învățământ, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase și se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administrație, conform prevederilor legale.
 2. În situații excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului de administrație al unității de învățământ, unitățile de învățământ pot organiza formațiuni de studiu sub efectivul minim sau  peste  efectivul  maxim,  cu  aprobarea  consiliului  de administrație al inspectoratului școlar. În această situație, consiliul de administrație al unității de învățământ are posibilitatea de a consulta și consiliul clasei, în vederea luării decizie
 3. În localitățile în care există cerere pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale, efectivele formațiunilor de studiu pot fi mai mici decât minimul prevăzut de lege, la solicitarea conducerii unității de învățămân Decizia privind înființarea și funcționarea acestor formațiuni de studiu aparține ministerului, după consultarea consiliului de administrație al unității de învățământ respective.
 4. Activitatea de învățământ în regim simultan se reglementează prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.
 5. Ministerul stabilește, prin reglementări specifice, disciplinele de învățământ/modulele la care predarea se face individual sau pe grupe de elevi.
 6. Consiliul de administrație poate decide constituirea de grupe pentru elevi care optează pentru aceleași opționale, în conformitate cu prevederile Statutului elevului, cu încadrarea în numărul de norme aprobat.

Art.  14        

 1. Învățământul special și special integrat pentru preșcolarii/elevii cu deficiențe ușoare și moderate sau grave/profunde/severe/asociate se organizează individual, pe grupe sau clase cu efective stabilite prin lege, în funcție de tipul și de gradul deficienței.
 2. Pentru fiecare preșcolar/elev cu deficiențe grave/profunde/severe/asociate orientat de către centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională pentru învățământul de masă, efectivele existente ale claselor se diminuează cu 3 preșcolari/elev

Art. 15.

 1. La înscrierea în învățământul gimnazial se asigură, de regulă, continuitatea studiului limbilor moderne, ținând cont de oferta educațională a unității de învățământ.
 2. Conducerea unității de învățământ constituie, de regulă, formațiunile de studiu astfel încât elevii din aceeași formațiune de studiu să studieze aceleași limbi străin
 3. În cazul în care constituirea formațiunilor de studiu nu  se  poate  face  cu  respectarea  prevederilor  ali  (2), conducerile unităților de învățământ asigură în program un interval orar care să permită cuplarea mai multor clase la studiul limbilor moderne.
 4. În situații temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinților, consiliul de administrație poate hotărî inversarea ordinii de studiere a limbilor moderne sau schimbarea lor.
 5. În cazurile menționate la ali (4), conducerea unității de învățământ, în interesul superior al elevului, poate să asigure un program de  sprijin  al  elevilor  care  nu  au  studiat  limba  modernă respectivă sau nu se află la același nivel de studiu cu ceilalți elevi din clasă/grupă, cu încadrarea în bugetul unității de învățământ.

 

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”TITLUL III – MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT” tab_id=”1623145870537-19c82a38-c149″][vc_column_text]

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

Art. 16

 1. Managementul unităților de învățământ cu personalitate juridică este asigurat în conformitate cu prevederile legale.
 2. Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administrație, de manager, de director și, după caz, de directori adjuncți.
 3. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, consiliul școlar al elevilor, autoritățile administrației publice locale, precum și cu reprezentanții agenților economici implicați în susținerea învățământului profesional și tehnic și/sau în desfășurarea instruirii practice a elevilor.

Art. 17

Consultanța și asistența juridică pentru unitățile de învățământ se asigură, la cererea directorului, de către inspectoratele școlare, prin consilierul juridic.

CAPITOLUL II – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 18

 1. Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ.
 2. Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.
 3. Pentru unitățile de învățământ particular și confesional, conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori.

Art. 19

La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii, președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul consiliului școlar al elevilor, care are statut de observator.

CAPITOLUL III – DIRECTORUL

Art. 20

 1. Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, cu prevederile prezentului regulament.
 2. Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național.
 3. Directorul unității de învățământ particular poate fi eliberat din funcție, la propunerea consiliului de administrație, cu votul a 2/3 din membrii săi, prin decizia persoanei juridice fondatoare.
 4. În cazul vacantării funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin decizia Direcției Generale a S.C. Lumina Instituții de Învățământ S.A.

Art. 21

 1. În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții:
  1. este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a acesteia;
  2. organizează întreaga activitate educațională;
  3. organizează și este direct responsabil de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ;
  4. asigură managementul strategic al unității de învățământ;
  5. asigură managementul operațional al unității de învățământ;
  6. asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel național și local;
  7. coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării unității de învățământ;
  8. asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
  9. semnează parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
  10. prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea de învățământ pe care o conduce, întocmit de Comisia de evaluare și asigurare a calității; raportul, aprobat de consiliul de administrație, este prezentat în fața Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinților/asociației de părinți și este adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a inspectoratului școlar.
 2. În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții:
  1.  întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului;
  2. propune consiliului de administrație, spre aprobare, proiectul de buget
  3. face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
  4. răspunde de gestionarea bazei materiale a unității de învățămân
  5. angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
  6. întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine;
  7. răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
  8. propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post și angajarea personalului;
  9. îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și de alte acte normative elaborate de Ministerul Educației Naționale.
 3. Alte atribuții ale directorului sunt:
  1. propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de consiliului de administrație;
  2. coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o propune spre aprobare consiliului de administrație;
  3. coordonează și răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar și răspunde de introducerea datelor în Sistemul de Informații Integrat al învățământului din Romania (SIIIR);
  4. propune consiliului de administrație, spre aprobare, Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;
  5. coordonează efectuarea anuală a recensământului copiilor/elevilor din circumscripția școlară, în cazul unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial;
  6. stabilește componența formațiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administrație;
  7. elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și schema de personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație;
  8. numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administrație, profesorii diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;
  9. numește cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuțiile profesorului diriginte, în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
  10. emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia de numire a cadrului didactic, membru al consiliului clasei, care preia atribuțiile profesorului diriginte, în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
  11. numește, în baza hotărârii consiliului de administrație, coordonatorii structurilor arondate,  din  rândul  cadrelor  didactice  —  de  regulă, titulare — care își desfășoară activitatea în structurile respective;
  12. emite, în baza hotărârii consiliului de administrația, decizia de constituire a catedrelor și comisiilor din cadrul unității de învățământ;
  13. stabilește, prin decizie, componența catedrelor și comisiilor din cadrul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație;
  14. coordonează comisia de întocmire a orarului și îl propune spre aprobare consiliului de administrație;
  15. aprobă graficul serviciului pe școală al personalului didactic și al elevilor; atribuțiile acestora sunt precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;
  16. propune consiliului de administrație, spre aprobare, Calendarul activităților educative al unității de învățământ;
  17. aprobă graficul desfășurării lucrărilor scrise semestriale;
  18. emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia de aprobare a regulamentelor de funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice, tehnice, sportive și cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învățământ;
  19. elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a tuturor activităților, care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre aprobare consiliului de administrație;
  20. asigură, prin șefii catedrelor și responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;
  21. controlează, cu sprijinul șefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare;
  22. monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
  23. monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în colectivul unității de învățământ;
  24. aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare/extrașcolare, a șefilor de catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  25. consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile la orele de curs ale personalului didactic de predare și instruire practică, precum și întârzierile personalului didactic auxiliar și nedidactic, de la programul de lucru;
  26. își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ pe care o conduce;
  27. numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul unității de învățământ;
  28. asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare:
  29. răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară;
  30. aprobă vizitarea unității de învățământ, de către persoane din afara unității, inclusiv de către reprezentanți ai mass-media. Fac excepție de la această prevedere reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ. Reprezentanții instituțiilor cu  drept  de îndrumare  și  control  asupra  unităților  de  învățământ,  precum  și persoanele care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ au acces neîngrădit în unitatea de învățământ;
 4. Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit legii, precum și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile.
 5. Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă după caz, cu reprezentanții salariaților din unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legal
 6. În lipsă, directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către un al cadru didactic, membru al Consiliului de administrație. Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinara și se sancționează conform legii.

Art. 22

În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile Art. 29, directorul emite decizii și note de serviciu.

Art. 23

Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, de prezentul regulament și de contractul colectiv de muncă aplicabil.

CAPITOLUL III – DIRECTORUL ADJUNCT

Art. 24

În activitatea sa, directorul poate fi ajutat de unul, doi sau trei directori adjuncți aflați în subordinea sa directă.

Art. 26

 1. Directorul adjunct își desfășoară activitatea în baza unui contract de management educațional și îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului, anexă la contractul de management educațional, precum și atribuțiile delegate de director pe perioade determinate.
 2. Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate sarcinile directorului în lipsa acestuia.
 3. Directorul adjunct al unității de învățământ particular poate fi eliberat din funcție prin decizia persoanei juridice fondatoare.

Art. 27

Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unității de învățământ nu poate deține, conform legii, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național.

CAPITOLUL III – TIPUL ȘI CONȚINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE

Art. 28

Pentru optimizarea managementului unității de învățământ conducerea acesteia elaborează documente manageriale, astfel:

  1. documente de diagnoză;
  2. documente de prognoză;
  3. documente manageriale de evidență.

Art. 29

 1. Documentele de diagnoză ale unității de învățământ sunt:
  1. rapoartele semestriale asupra activității desfășurate;
  2. raportul anual asupra activității desfășurate;
  3. rapoartele comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ;
  4. raportul de evaluare internă a calității; 
 2. Conducerea unității de învățământ poate elabora și alte documente de diagnoză, dedicate unor domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituțională și la atingerea obiectivelor educaționale.

Art. 30

 1. Rapoartele semestriale și anuale de activitate se întocmesc de către director și director adujnct.
 2. Rapoartele semestriale și anuale de activitate se validează de către consiliul de administrație, la propunerea directorului, la începutul semestrului al doilea, respectiv la începutul anulu școlar următor.
 3. Rapoartele semestriale și anuale sunt prezentate de către director în consiliul profesoral.

Art. 31

Raportul semestrial/anual asupra activității desfășurate este postat, obligatoriu, pe site-ul unității de învățământ, dacă acesta există, ori, în lipsa site-ului, este făcut cunoscut prin orice altă formă de mediatizare – tipărire, afișare etc. – devenind astfel document public.

Art. 32

Raportul de evaluare internă a calității se întocmește de către comisia pentru evaluarea și asigurarea calității și este prezentat spre validare atât consiliului de administrație, cât și consiliului profesoral.

Art. 33

 1. Documentele de prognoză ale unității de învățământ se realizează pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare.Documentele de prognoză sunt:
  1. planul de dezvoltare instituțională;
  2. programul managerial (pe an școlar);
  3. planul operațional al unității de învățământ (pe an școlar);
  4. programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
 2. Directorul poate elabora și alte documente, în scopul optimizării managementului unității de învățământ.

Art. 34

 1. Planul de dezvoltare instituțională constituie documentul de prognoză pe termen lung al unității din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 5 ani, ținând cont de indicatori naționali și europeni. Acesta conține:
  1. prezentarea unității de învățământ: istoric și starea actuală a resurselor umane, materiale, relația cu comunitatea locală și schema organizatorică;
  2. analiza de nevoi alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) și analiza mediului extern (de tip PEST);
  3. viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale unității de învățământ;
  4. planul de dezvoltare, care conține planificarea tuturor activităților unității de învățământ, fiind structurat astfel: funcția managerială, obiective, termen, stadiu de realizare, resurse necesare, responsabilități, indicatori de performanță și evaluarea anuală;
  5. planul operațional al etapei curente.
 2. Planul de dezvoltare instituțională se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 35

 1. Planul managerial constituie documentul de acțiune pe termen scurt și se elaborează de către director pentru o perioadă de un an școlar.
 2. Planul managerial conține adaptarea direcțiilor de acțiune ale ministerului și inspectoratului școlar la contextul unității de învățământ, precum și a obiectivelor strategice ale planul de dezvoltare instituțională la perioada anului școlar respectiv.
 3. Planul managerial se avizează de către consiliul de administrație și se prezintă consiliului profesoral.
 4. Directorul adjunct va întocmi propriul program managerial conform fișei postului, în concordanță cu programul managerial al directorului și cu planul de dezvoltare instituțională.

Art. 36.

Planul operațional constituie documentul de prognoză pe termen scurt, se elaborează de către director pentru o perioadă de un an școlar și conține operaționalizarea obiectivelor programului managerial și ale planului de îmbunătățire a calității educației corespunzător etapei.Planul operațional se dezbate și se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de către consiliul de administrație.

Art. 37.

Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial va cuprinde obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor respective. Activitatea de control intern este organizată și funcționează în cadrul comisiei de control managerial intern, subordonată directorului unității de învățământ.

Art. 38

Documentele manageriale de evidență sunt:

  1. statul de funcții;
  2. organigrama unității de învățământ
  3. schemele orare ale unității de învățământ;
  4. planul de școlarizare aprobat;
  5. dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare și control/programe operative săptămânale;
  6. dosarul privind siguranța în muncă;
  7. dosarul privind protecția civilă;
  8. programele de cooperare și parteneriat locale, naționale și internaționale.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”TITLUL IV – PERSONALUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT” tab_id=”1623148840120-44cd15e3-be79″][vc_column_text]

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

Art. 39

 1. În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi didactic de conducere, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic.
 2. Selecția personalului didactic și a celui nedidactic din unitățile de învățământ se face prin concurs/ examen, conform normelor specifice.
 3. Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învățământ, prin reprezentantul său legal.

Art. 40

 1. Drepturile și obligațiile personalului din învățământ sunt reglementate de legislația în vigoare.
 2. Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical.
 3. Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil.
 4. Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare acțiuni  de  natură  să  afecteze  imaginea  publică  a copilului/elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate.
 5. Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii.
 6. Personalul din învățământul preuniversitar are obligația de a veghea la siguranța elevilor, în incinta unității de învățământ, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților extracurriculare/extrașcolare.
 7. Personalul din învățământul preuniversitar are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică.

Art. 41

 1. Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcții și prin proiectul de încadrare ale fiecărei unități de învățământ.
 2. Prin organigrama unității se stabilesc: structura de conducere și ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile și celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare.
 3. Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către consiliul de administrație și se înregistrează ca document oficial la secretariatul unității de învățământ.

Art. 42

 1. Coordonarea activității structurilor unităților de învățământ se realizează de către un coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de administrație, la propunerea directorului.
 2. La nivelul structurilor arondate unităților de învățământ cu personalitate juridică se pot constitui colective de lucru proprii. Conform regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, acestea sunt integrate în organismele corespunzătoare de la nivelul unităților de învățământ cu personalitate juridică.

Art. 43

Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice și în colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare și cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea și funcționarea catedrelor/comisiilor.

Art. 44

Personalul didactic auxiliar și nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unității de învățământ.

Art. 45

La nivelul fiecărei unități de învățământ, funcționează, de regulă, următoarele compartimente de specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ, precum și alte compartimente, potrivit legislației în vigoare.

CAPITOLUL II – PERSONALUL DIDACTIC

Art. 46

Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective de muncă aplicabile.

Art. 47

Pentru încadrarea și menținerea în funcție, personalul didactic are obligația să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educației naționale și cercetării științifice și ministrului sănătății.

Art. 48

Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile legii.

Art. 49

Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

Art. 50

În unitățile de învățământ se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor, serviciul pe școală al personalului didactic de predare și instruire practică, în zilele în care acesta are cele mai puține ore de curs. Atribuțiile personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, în funcție de dimensiunea perimetrului școlar, de numărul elevilor și de activitățile specifice care se organizează în unitatea de învățământ.

CAPITOLUL III – PERSONALUL NEDIDACTIC

Art. 51

 1. Personalul nedidactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective de muncă aplicabile.
 2. Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de învățământ sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al unității de învățământ aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursului.
 3. Angajarea personalului nedidactic în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului de administrație, prin încheierea contractului individual de muncă.

Art. 52

 1. Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de patrimoniu.
 2. Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor unității de învățământ și se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unității de învățământ.
 3. Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. în funcție de nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare.
 4. Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât cele necesare unității de învățământ.
 5. Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competențelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unității de învățământ, în vederea asigurării securității copiilor/elevilor/personalului din unitate.
CAPITOLUL IVEVALUAREA PERSONALULUI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Art. 53

 1. Evaluarea personalului se face conform legislației în vigoare și a contractelor colective de muncă aplicabile.
 2. Inspectoratul școlar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 54

 1. Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fișei de evaluare adusă la cunoștință la începutul anului școlar.
 2. Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârșitul anului calendaristic.
 3. Conducerea unității de învățământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fișei specifice.
CAPITOLUL VRăspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ

Art. 55

Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 56

Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile  Legii  nr.  53/2003  —  Codul  muncii,  republicată,  cu modificările și completările ulterioare.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”TITULUL V – ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR DIDACTICE” tab_id=”1623149435441-6cbf66f0-8106″][vc_column_text]

CAPITOLUL I – Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ

Secțiunea 1 Consiliul profesoral

Art. 57

 1. Consiliul Profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice din instituția de învățământ.Președintele consiliului profesoral este managerul.
 2. Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea managerului/ directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.
 3. Cvorumul necesar  pentru  întrunirea  în  ședință  a  Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare și instruire practică, cu norma de bază în unitatea de învățământ.
 4. Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, și sunt obligatorii pentru personalul unității de învățământ, precum și pentru copii, elevi, părinți/tutori/reprezentanți legali. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședințe
 5. Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral.
 6. La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, reprezentanți desemnați ai părinților, ai autorităților administrației publice locale și ai partenerilor sociali.
 7. La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația să semneze procesul-verbal de ședință.
 8. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare și i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unității de învățământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ.
 9. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de un dosar care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul unității de învățământ.

Art. 58

Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

 1. gestionează și asigură calitatea actului didactic;
 2. analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea de învățământ;
 3. alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație care provin din rândurile personalului didactic;
 4. dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare instituțională a școlii;
 5. dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum și eventuale completări sau modificări ale acestora;
 6. aprobă componența nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învățământ;
 7. validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare învățător/ institutor/profesor de învățământ primar/diriginte, precum și situația școlară după încheierea sesiunii de amânări, diferențe și corigențe;
 8. hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri;
 9. propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unității de învățământ, conform reglementărilor în vigoare;
 10. validează notele la purtare mai mici decât 7, precum și calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din învățământul primar;
 11. propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii;
 12. validează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar în curs, aprobată de consiliul de administrație;
 13. avizează proiectul planului de școlarizare;
 14. validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul anual;
 15. formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic și didactic auxiliar, care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activității desfășurate de acesta;
 16. propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
 17. propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de “Profesorul anului” cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învățământ;
 18. dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;
 19. dezbate, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, a inspectoratelor școlare sau din proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;
 20. dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din unitatea de învățământ; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;
 21. alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în condițiile legii;
 22. îndeplinește, în limitele legii, alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, rezultând din legislația în vigoare și din contractele colective de muncă aplicabile;
 23. propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii.

Art. 59

Documentele consiliului profesoral sunt:

  1. tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral;
  2. convocatoare ale consiliului profesoral;
  3. registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselor- verbale.

Secțiunea 2 Consiliul clasei

Art 60

 1. Consiliul Clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă,din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, din liderul elevilor clasei respective. Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/ dirigintele.
 2. Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea învățătorului/ institutorului/profesorului pentru învățământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor.

Art. 61

Consiliul clasei are următoarele obiective:

  1. armonizarea activităților  didactice  cu  nevoile  educaționale  ale elevilor;
  2. evaluarea obiectivă a progresului educațional al elevilor;
  3. coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite pentru colectivul clasei;
  4. stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învățare;
  5. organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe;

Art. 62

Consiliul clasei are următoarele atribuții:

 1. analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;
 2. stabilește măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau  de  comportament,  cât  și  pentru  elevii  cu  rezultate deosebite;
 3. stabilește notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora în activitatea școlară și extrașcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00 pentru unitățile de învățământ cu  profil  pedagogic,  teologic  și  militar,  sau  a calificativelor mai mici de „bine”, pentru învățământul primar;
 4. propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
 5. participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;
 6. analizează abaterile  disciplinare ale elevilor și propune învățătorului /institutorului/ profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoar

Art. 63

 1. Consiliul clasei se întrunește în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor să
 2. La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului clasei, toți membrii au obligația să semneze procesul-verbal de ședință. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la nivelul unității de învățământ, pe fiecare nivel de învățămân Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoțit de un dosar care conține anexele proceselor, numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință.

Art. 64

Documentele consiliului clasei sunt:

  1. tematica și graficul ședințelor consiliului clasei;
  2. convocatoarele la ședințele consiliului clasei;
  3. registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-verbal;

Secțiunea 3 Catedrele/ comisiile metodice

Art. 65

 1. În cadrul unei unități de învățământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.
 2. În învățământul preșcolar și primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe grupe, pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe nivel de învățămân
 3. Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de șeful catedrei, respectiv  responsabilul  comisiei  metodice,  ales  de  către membrii catedrei/comisiei și validat de consiliul de administrație al unități
 4. Catedra/Comisia metodică se întrunește lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea directorului ori a membrilor acestei
 5. Tematica ședințelor este elaborată la nivelul catedrei comisiei metodice, sub îndrumarea responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice, și este aprobată de directorul unității de învățământ.

Art. 66

Atribuțiile comisiilor metodice sunt următoarele:

  1. stabilește modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, adecvate specificului unității de învățământ și nevoilor educaționale ale elevilor, în vederea realizării potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor naționale;
  2. elaborează oferta de curriculum la decizia școlii și o propune spre dezbatere consiliului profesoral;
  3. elaborează programe de activități semestriale și anuale, menite să conducă la atingerea obiectivelor educaționale asumate și la progresul școlar al elevilor;
  4. consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a planificărilor semestriale;
  5. elaborează instrumente de evaluare și notare;
  6. analizează periodic performanțele școlare ale copiilor și elevilor;
  7. monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă și modul în care se realizează evaluarea elevilor la disciplina/disciplinele respective;
  8. planifică și organizează instruirea practică a elevilor;
  9. organizează, în funcție de situația concretă din unitatea de învățământ, activități de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învățare, ori pentru examene/evaluări și concursuri școlare;
  10. organizează activități de formare continuă și de cercetare – acțiuni specifice unității de învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;
  11. implementează standardele de calitate specifice;
  12. realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice
  13. propun, la începutul anului școlar, cadrele didactice care predau la fiecare formațiune de studiu;
  14. orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare și din regulamentul de organizare și funcționare al unității.

Art.67

Atribuțiile responsabilului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:

  1. organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice  (întocmește   și   completează   dosarul   catedrei/comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei/ comisiei, elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obținere a performanțelor și planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum și alte activități stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al unității);
  2. stabilește atribuțiile  și responsabilitățile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
  3. atribuția de responsabilcatedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fișa postului
  4. didactic;
  5. evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
  6. propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare;
  7. participă la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de învățământ;
  8. efectuează asistențe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei metodice sau la solicitarea directorului;
  9. elaborează semestrial informări asupra activității catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;
  10. îndeplinește orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare.
CAPITOLUL II – Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învățământ

Secțiunea 1 – Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

Art. 68

 1. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, este, de regulă, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de Administrație.
 2. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează activitatea educativă din școală, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare și extracurriculare la nivelul unității de învățământ, în colaborare cu șeful comisiei diriginților, cu responsabilul comisiei de învățământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinților pe școală/asociația de părinți, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali.
 3. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației Naționale privind educația formală și non-formală
 4. Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile Coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.
 5. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi remunerat suplimentar.

Art. 69

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are următoarele atribuții:

 1. coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din școală;
 2. avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei;
 3. elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare proprii, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratele școlare și Ministerul Educației Naționale, în urma consultării părinților și a elevilor.
 4. elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative de intervenție și prevenire a absenteismului, a abandonului școlar, a violenței, a delincvenței juvenile, precum și programe pentru dezvoltarea abilităților de viață, de educație civică, promovarea sănătății, programe culturale, ecologice, sportive și turistice, educație rutieră, protecție civilă;
 5. identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari și secundari ai educației;
 6. analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unității de învățământ, situația disciplinară a elevilor și situația frecvenței acestora la orele de curs;
 7. prezintă directorului unității de învățământ rapoarte privind activitatea educativă și rezultatele acesteia;
 8. diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ;
 9. facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative;
 10. elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali pe teme educative;
 11. propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate la nivelul unității de învățământ;
 12. îndrumă, controlează și evaluează activitatea educativă nonformală din internatele școlare;
 13. facilitează vizite de studii pentru elevii, în țară și străinătate, desfășurate în cadrul programelor de parteneriat educațional
 14. orice alte atribuții rezultând din legislația în vigoare.

Art. 70

Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare conține:

  1. oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare;
  2. planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare;
  3. planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare, inclusiv în perioada vacanțelor școlare;
  4. programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare;
  5. programe educative de prevenție și intervenție;
  6. modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare a elevilor;
  7. măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare;
  8. rapoarte de activitate semestriale și anuale;
  9. documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric sau electronic, transmise de inspectoratul școlar și Ministerul Educației Naționale, privind activitatea educativă extrașcolară.

Art. 71

 1. Inspectoratul școlar stabilește o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolar
 2. Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administrație. Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare instituțională a unității de învățământ.

Secțiunea 2 – Profesorul diriginte

Art. 72

 1. Coordonarea activității claselor de elevi din învățământul gimnazial se realizează prin profesorii diriginți.
 2. Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte, la o singură clasă.
 3. În cazul învățământului primar, atribuțiile dirigintelui revin învățătorului/institutorului/ profesorului pentru învățământul primar.

Art. 73

 1. Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație, după consultarea consiliului profesoral.
 2. La numirea diriginților se are în vedere principiul continuității, astfel încât o clasă să aibă același diriginte pe parcursul unui ciclu de învățământ.
 3. De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa respectivă.
 4. Pot fi numiți ca profesori diriginți și cadrele didactice din centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică.

Art. 74

 1. Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fișa postului cadrului didactic învestit cu această responsabilitate.
 2. Planificarea activităților dirigintelui se realizează, semestrial și anual, de către acesta, conform proiectului de dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează și se avizează de către directorul adjunct sau directorul unității de învățământ.
 3. Profesorul diriginte își proiectează și își desfășoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual de dezvoltare instituțională al unității de învățământ, în acord cu particularitățile educaționale ale clasei respective.
 4. Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activitățile se referă la:
  1. teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere și orientare”;
  2. teme de educație pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață sănătos, educație rutieră, educație civică, educația și pregătirea antiinfracțională a elevilor, protecție civilă, educație antiseismică, antidrog, prevenirea și combaterea traficului de persoane, teme de prevenire a violenței etc., în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor naționale, precum și în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu alte ministere, instituții și organizații.
 5. Profesorul diriginte desfășoară activități educative extrașcolare, pe care le stabilește după consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate pentru colectivul de elevi.

Art. 75

 1. Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, profesorul diriginte stabilește o oră săptămânal în care este la dispoziția acestora, pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora.
 2. Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții, tutorii sau susținătorii legali de la fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii.

Art. 76

Profesorul diriginte are următoarele atribuții:

 1. organizează și coordonează:
  1. activitatea colectivului de elevi;
  2. activitatea consiliului clasei;
  3. ședințele cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului, și ori de câte ori este cazul;
  4. acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei;
  5. activități educative și de consiliere;
  6. activități extracurriculare, în școală și în afara acesteia;
 2. monitorizează:
  1. situația la învățătură a elevilor;
  2. frecvența la ore a elevilor;
  3. participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare;
  4. comportamentul elevilor în timpul activităților școlare și extrașcolare;
  5. participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de voluntariat;
 3. colaborează cu:
  1. profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații specifice activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;
  2. cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a elevilor clasei;
  3. conducerea școlii, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi, pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
  4. comitetul de părinți al clasei și cu părinții, tutorii sau susținători legali pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia participă și cu alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;
  5. compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii ale elevilor clasei;
  6. persoana desemnată de conducerea unității de învățământ pentru gestionarea Sistemului de Informații Integrat al învățământului din Romania (SIIIR), în vederea completării și actualizării datelor referitoare la elevii clasei;
 4. informează:
  1. elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali acestora despre prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ;
  2. elevii și părinții acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naționale și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și parcursul școlar al elevilor;
  3. părinții tutori sau susținători legali despre situația școlară, despre comportamentul elevilor, despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie;
  4. părinții, tutorii sau susținătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste 10 absențe nemotivate; informarea se face în scris;
  5. părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, în legătură cu situațiile de corigență, sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție;
 5. îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fișa postului.

Art. 77

Profesorul diriginte are și alte atribuții:

  1. răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinți, tutori sau susținători legali și de consiliul clasei;
  2. completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
  3. motivează absențele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul Regulament și de Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;
  4. încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o consemnează în catalog și în carnetul de elev;
  5. realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor obținute de către aceștia la învățătură și purtare;
  6. propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale;
  7. completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-1 coordonează, respectiv: catalogul clasei, carnetele de elevi, fișa psihopedagogică;
  8. monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor;
  9. întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei;
  10. Prezintă elevilor din clasele terminale prevederile din Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a.
  11. elaborează portofoliul dirigintelui.

Art. 78

Dispozițiile Art. 76-77 se aplică în mod corespunzător învățătorilor/institutorilor/ profesorilor pentru învățământ primar.

CAPITOLUL III – Comisiile din unitățile de învățământ

Secţiunea 1 – Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar (comisia de disciplină)

Art.79

 1. La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează următoarele comisii:
  1. cu caracter permanent;
  2. cu caracter temporar;
  3. cu caracter ocazional.
 2. Comisiile cu caracter permanent sunt:
  1. Comisii metodice pentru nivel preșcolar, primar și gimnazial;
  2. Comisia pentru curriculum;
  3. Comisia de evaluare și asigurare a calității;
  4. Comisia pentru perfecționare și formare continuă;
  5. Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;
  6. Comisia pentru controlul managerial intern;
  7. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;
  8. Comisia pentru programe și proiecte educative;
  9. Comisia pentru promovarea imaginii școlii;
  10. Comisia pentru selecție oferte;
  11. Comisia pentru urmărirea frecvenței elevilor și a ritmicității notării;
  12. Comisia pentru comunicarea cu părinții;
  13. Comisia de gestionare SIIIR;
  14. Comisia pentru echivalare a studiilor efectuate în străinătate.
 3. Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, comisiile cu caracter temporar își  desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unității de învățămân
 4. Comisiile cu caracter temporar și ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învățământ, prin regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ:
  1. Comisia pentru inventariere, casare și arhivare
  2. Comisia pentru întocmirea orarului
  3. Comisia de mobilitate a personalului didactic

Art. 80

 1. Comisiile de la nivelul unității de învățământ își desfășoară activitatea  pe  baza  deciziei  de  constituire  emise  de directorul unității de învățământ. În cadrul comisiilor: De evaluare și asigurare a calității; Pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității și Pentru programe și proiecte educative sunt cuprinși și reprezentanți ai elevilor și ai părinților, tutorilor sau ai susținătorilor legali, nominalizați de consiliul școlar al elevilor, respectiv comitetul/asociația de părinți.
 2. Activitatea comisiilor din unitatea de învățământ și documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățămân
 3. Fiecare unitate de învățământ își elaborează proceduri, privind funcționarea comisiilor în funcție de nevoile proprii.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”TITLUL VI – STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC” tab_id=”1623150547849-ba62ee57-ef6a”][vc_column_text]

CAPITOLUL I – Compartimentul secretariat

Art. 81

 1. Compartimentul de secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-șef, secretar și informatician.
 2. Compartimetul de secretariat este subordonat directorului
 3. Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul scolii şi alte persoane interesate potrivit unui program de lucru. Programul secretariatului se aprobă de către manager. În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.

Art. 82

Compartimentul secretariat are următoarele atribuții:

  1. transmiterea informațiilor la nivelul unității de învățământ;
  2. întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date;
  3. întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorități, precum și a corespondenței unității;
  4. înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea antepreșcolarilor/ preșcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administrație;
  5. rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor naționale, ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare sau de fișa postului;
  6. completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor referitoare la situația școlară a elevilor și a statelor de funcții;
  7. procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice;
  8. selecția, evidența și depunerea documentelor la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice;
  9. păstrarea și aplicarea ștampilei unității pe documentele avizate și semnate de persoanele competente, în situația existenței deciziei directorului în acest sens;
  10. întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor, potrivit legislației în vigoare sau fișei postului;
  11. întocmirea statelor de personal;
  12. întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de învățământ;
  13. calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;
  14. gestionarea corespondenței unității de învățământ;
  15. întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu legislația în vigoare;
  16. orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare și funcționare al unității, regulamentul intern,  hotărârile   consiliului   de   administrație   și   deciziile directorului, stabilite în sarcina sa;

Art. 83

 1. Secretarul-șef/Secretarul unității de învățământ pune la dispoziția personalului condicile de prezență, fiind responsabil cu siguranța acestor
 2. Secretarul-șef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor și verifică, la  sfârșitul  orelor   de  curs,  împreună  cu  profesorul  de serviciu, existența tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal în acest sen
 3. În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într- un fișet securizat, iar în perioada vacanțelor școlare, la secretariat, în aceleași condiții de siguranță.
 4. În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de învățământ, cu acordul prealabil al personalului solicita
 5. Se interzice  condiționarea  eliberării  adeverințelor,  foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror acte de studii sau documente școlare de obținerea de beneficii materiale.
CAPITOLUL II – Serviciul financiar

Secțiunea 1 – Organizare și responsabilități

Art. 84

 1. Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de învățământ în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, evidența contabilă, întocmirea și transmiterea situațiilor financiare, precum și orice alte activități cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare și funcționare al unității și de regulamentul inter
 2. Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum și ceilalți angajați asimilați funcției prevăzute de legislația în vigoare, denumit generic „contabil”.
 3. Serviciul financiar  este  subordonat  directorului  unității  de învățământ.

Art. 85

Serviciul financiar are următoarele atribuții:

  1. desfășurarea activității financiar-contabile a unității de învățământ;
  2. gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de învățământ, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație;
  3. întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;
  4. informarea periodică a consiliului de administrație cu privire la execuția bugetară;
  5. organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;
  6. consemnarea în documente justificative a oricărei operațiuni care afectează patrimoniul unității de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor;
  7. întocmirea și verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
  8. valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situațiile prevăzute  de  lege  și  ori  de  câte  ori  consiliul  de administrație consideră necesar;
  9. întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar;
  10. îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;
  11. implementarea procedurilor de contabilitate;
  12. avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, prin care se angajează fondurile unității;
  13. asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;
  14. întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele legale în materie;
  15. orice alte  atribuții  specifice  serviciului,  rezultând  din legislația în vigoare și hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Secțiunea a 2-a – Management financiar

Art. 86

 1. Întreaga activitate financiară a unităților de învățământ se organizează și se desfășoară cu respectarea legislației în vigoar
 2. Activitatea financiară a unității de învățământ se desfășoară pe baza bugetului propriu.
 3. Răspunde de organizarea activității financiare și de încadrarea în bugetul aprobat.

Art. 87

Pe baza bugetului aprobat, directorul și consiliul de administrație  actualizează  programul  anual  de  achiziții  publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.

Art. 88

 1. Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.
 2. Resursele extrabugetare ale unității pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii consiliului de administrație.
CAPITOLUL III – Compartimentul administrativ

Secțiunea 1 – Organizare și responsabilități

Art. 89

 1. Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și cuprinde personalul nedidactic al unității de învățământ.
 2. Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de învățământ.

Art. 90

Compartimentul administrativ are următoarele atribuții:

  1. gestionarea bazei materiale;
  2. realizarea reparațiilor,  care  sunt  în  sarcina  unității,  și  a lucrărilor  de  întreținere,  igienizare,  curățenie  și  gospodărire  a unității de învățământ;
  3. întreținerea terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
  4. realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de învățământ;
  5. recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului;
  6. înregistrarea modificărilor  produse  cu  privire  la  existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din gestiune și prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;
  7. evidența consumului de materiale;
  8. punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ privind sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și P.S.I.;
  9. întocmirea proiectului anual de achiziții și a documentațiilor de atribuire a contractelor;
  10. orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Secțiunea a 2-a – Management administrativ

Art. 91

Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a unităților de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 92

 1. Inventarierea bunurilor unității de învățământ se realizează de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorulu
 2. Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director, la propunerea administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcționale.

Art. 93

 1. Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ de stat sunt administrate de către consiliul de administrați
 2. Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ particular sunt supuse regimului juridic al proprietății private.

Art. 94

Bunurile, care sunt temporar disponibile și care sunt în proprietatea sau administrarea unității de învățământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administrație.

CAPITOLUL IV – Biblioteca școlară sau Centrul de documentare și informare

Art. 95

 1. În unitățile de învățământ se organizează și funcționează Biblioteca școlară sau Centrul de documentare și informar
 2. Acestea se organizează și funcționează în baza Legii bibliotecilor și a regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.
 3. Biblioteca școlară sau Centrul de documentare și informare se subordonează directorulu
 4. Centrele de documentare și informare se pot înființa și pot funcționa în orice unitate de învățământ din învățământul de stat, particular și confesional prin decizia directorului Casei Corpului Didactic, pe baza criteriilor stabilite de ministerul educației, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ, cu avizul inspectoratului școla
 5. Într-un centru de documentare și informare pot activa, în condițiile legii, atât profesorul documentarist, cât și bibliotecarul școla
 6. În unitățile de învățământ se asigură accesul gratuit al elevilor și al personalului la Biblioteca Școlară Virtuală și la Platforma școlară de e-learnin
 7. Platforma școlară de e-learning este utilizată de către unitatea de învățământ, pentru a acorda asistență elevilor în timpul sau în afara programului școlar, precum și elevilor care nu pot frecventa temporar școala, din motive de sănătate.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”TITLUL VII – ELEVII” tab_id=”1623151035376-3d37689b-d490″][vc_column_text]

CAPITOLUL I – Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev

Art. 96

Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învăţământului sunt preşcolarii şi elevii.

Art. 97

 1. Dobândirea calităţii de preşcolar/elev se face prin înscrierea în unitatea de învăţământ.
 2. Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea prezentului Regulament şi a altor reglementări specifice, ca urmare a solicitării scrise primite din partea părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Înscrierea în unităţile de educaţie de învăţământ preşcolar se face conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 98

 1. Înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I, se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
 2. În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe urmare a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punct de vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pot depune la unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a copilului în vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an şcolar.
 3. În situaţia solicitării de retragere menţionate la alin. (2), unităţile de învăţământ vor consilia părinţii, tutorii sau susţinătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al elevului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare.
 4. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menţionată la alineatul (3), se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională.

Art. 100

Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi specifice de admitere în clasa respectivă.

Art. 101

 1. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.
 2. Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul.

Art. 102

 1. Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
 2. Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/ profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
 3. În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.
 4. Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
 5. În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale  părintelui,  tutorelui sau susținătorului legal al elevului adresate învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității.
 6. Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.
 7. Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.
 8. În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului elevilor.

Art. 103

 1. Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şi concursurile şcolare şi organizate la nivel local, judeţean/interjudeţean regional, naţional şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori.
 2. La cererea scrisă a directorilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu  program  sportiv integrat,  a  directorilor cluburilor sportive școlare/asociațiilor sportive școlare sau a conducerilor structurilor naționale sportive, directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și la competiții de nivel local, județean, regional, național și internațional.

Art. 104

 1. Elevii din învăţământul obligatoriu, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, numai la începutul anului şcolar la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ/formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev.
 2. Elevii aflați în situații speciale – cum ar fi nașterea unui copil, care au persoane în îngrijire și altele asemenea– sunt sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu.
 3. Nerespectarea de  către elevi  a  îndatoririlor și obligațiilor prevăzute  la    14  din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016, se sancționează în conformitate cu art.16 alin. (4) lit. a-f din același statut.

Art. 105

Încetarea exercitării calităţii de elev al elevilor şcolilor din cadrul Lumina Instituţii de       Învăţământ se poate realiza în următoarele situaţii:

  1. la încheierea unui ciclu de şcolarizare
  2. când nu se mai încheie contractul pentru anul şcolar următor
  3. la absolvirea scolii
  4. în cazul exmatriculării
  5. la cererea scrisă a elevului (a părinţilor sau a ocrotitorilor legali, dacă elevii sunt minori); în acest caz elevii se consideră retraşi
CAPITOLUL II – Activitatea educativă extraşcolară

Art. 106

Activitatea educativă extraşcolară din unitatea de învăţământ este concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.

Art. 107

 1. Activitatea educativă extraşcolară din unitatea de învăţământ se desfăşoară în afara orelor de curs.
 2. Activitatea educativă extraşcolară din unitatea de învăţământ se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.

Art. 108

 1. Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unitatea de învăţământ pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.
 2. Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.
 3. Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de preşcolari/elevi, de către educatoare/învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorul diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.
 4. Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, împreună cu consiliile elevilor, în urma unui studiu de impact, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ.
 5. Pentru organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie să se respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice.
 6. Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

Art. 109

Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ se centrează pe:

  1. gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe cheie;
  2. gradul de responsabilizarea şi integrare socială;
  3. adoptarea unei culturi organizaţionale demne şi decente;
  4. gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii.

Art. 110

 1. Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.
 2. Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de învăţământ este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de administraţie.
 3. Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de învăţământ este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva unitate.

Art. 111

Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ este parte a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ.

CAPITOLUL V – Evaluarea copiilor/elevilor

Secţiunea 1 – Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare

Art. 112

 1. Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la competențele specifice ale fiecărei discipline.
 2. Evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea învăţării.

Art. 113

 1. Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează la nivelul de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.
 2. În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feedback real elevilor, părinților și cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.

Art. 114

 1. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, în mod ritmic, pe parcursul anului școlar.
 2. La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice.

Art. 115

 1. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psihopedagogice ale copiilor și elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt:
  1. chestionări orale;
  2. teste, lucrări scrise;
  3. experimente şi activităţi practice;
  4. referate şi proiecte;
  5. interviuri;
  6. portofolii;
  7. probe practice;
  8. alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice/inspectoratele şcolare, în conformitate cu legislația națională.
 2. În învăţământul primar, la clasele I – a IV-a și în cel secundar, elevii vor avea la fiecare disciplină, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.

Art. 116

Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a Curriculumului naţional.

Art. 117

 1. Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:
  1. aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului – la nivelurile preşcolar şi clasa pregătitoare;
  2. calificative – în clasele I-IV;
  3. note de la 10 la 1 în învăţământul secundar.
 2. Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: „Calificativul/data” sau „Nota/data”, cu excepţia celor de la nivelul preşcolar, care sunt trecute în caietul de observaţii şi ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare.

Art. 118

 1. Pentru nivelul preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali.
 2. Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.
 3. În învăţământul primar cu predare în limbile minorităţilor naţionale, calificativele se pot comunica şi în limba de predare de către cadrul didactic.
 4. Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două.
 5. Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de numărul de calificative/note prevăzute la alin.(4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului, cu condiţia ca acesta să fie prezent la ore.
 6. Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele de desfăşurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice.
 7. Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de învățământ până la sfârşitul anului şcolar.

Art.119

 1. La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament.
 2. La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ.
 3. La sfârşitul fiecărui semestru învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.

Art.120

 1. La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.
 2. La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
 3. Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.
 4. La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza) media semestrială se calculează astfel: „media semestrială = (3M+T)/4”, unde „M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T” reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
 5. Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuală.
 6. Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în catalog cu cerneală roşie.
 7. Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele şi de la purtare.

Art.121

 1. La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu.
 2. Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabileşte astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative.
 3. Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniul de studiu este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii:
  1. progresul sau regresul performanţei elevului;
  2. raportul efort-performanţă realizată;
  3. creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;
  4. realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.

Art. 122

 1. În învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale pe disciplină se consemnează în catalog de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către învăţători/institutori/profesorii pentru învăţământul primar.
 2. În învățământul secundar inferior, mediile semestriale și anuale pe disciplină se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina. Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginți ai claselor.

Art. 123

 1. Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical.
 2. Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport va consemna în catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul .. ” sau „scutit medical în anul şcolar .. ”, specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unităţii de învăţământ.
 3. Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog.
 4. Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc. În funcţie de resursele unităţilor de învăţământ, elevii scutiţi medical pot beneficia, în timpul orelor se sport, de un program special de gimnastică medicală, potrivit afecţiunilor diagnosticate.

Art.124

Școlarizarea elevilor sportivi nominalizați de federațiile naționale sportive pentru centrele naționale olimpice/de excelență se realizează  în  unități  de  învățământ  situate  în  apropierea  acestor structuri sportive și respectă dinamica selecției loturilor. Situația școlară, înregistrată în perioadele în care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite unităților de învățământ de care aceștia aparțin. În cazul în care școlarizarea se realizează în unități de învățământ care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline de învățământ, situația școlară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele respective, la unitățile de învățământ de care elevii aparțin, după întoarcerea acestora, conform prezentului regulament.

Art. 125

 1. Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor minori care doresc exercitarea dreptului de a participa la ora de Religie își exprimă opțiunea în scris, într-o cerere adresată unității de învățământ, în care precizează și numele cultului solicitat.Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situaţia şcolară anuală se încheie fără disciplina religie.
 2. Schimbarea opțiunii de a frecventarea de Religie se face tot prin cerere scrisă a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.
 3. În situația în care părinții/tutorii sau susținătorii legali ai elevului minor decid, în cursul anului școlar, schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie, situația școlară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie.
 4. În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. Elevii aparținând altor confesiuni religioase, cărora din motive obiective nu li s-au putut asigura condițiile pentru frecventarea orelor de Religie, pot solicita, prin cerere scrisă, participarea, în calitate de audienți, la orele de Religie organizate în unitate. Nu vor fi evaluați, iar situația școlară se va încheia fără disciplina Religie.
 5. Elevilor aflați în situațiile prevăzute la alin. (4) și (5) li se vor asigura activități educaționale alternative în cadrul unității de învățământ, stabilite prin hotărârea consiliului de administrație.

Art. 126

 1. Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiucel puţin media anuală 5,00/calificativul „Suficient”, iar la purtare, media anuală 6,00/calificativul „Suficient”.

Art. 128

Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu din următoarele motive:

  1. au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele respective;
  2. au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri cultural-artistice şi sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată;
  3. au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale;
  4. au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;
  5. nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.

Art. 129

 1. Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele 4 săptămâni de la revenirea la şcoală.
 2. Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.
 3. Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I şi care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. (l) şi (2) sau amânaţi anual se face într-o perioadă stabilită de consiliul de administrație, înaintea sesiunii de corigenţe. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe.

Art. 130

 1. Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificative „Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu.
 2. Pentru elevii corigenţi, se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art. 131

 1. Sunt declaraţi repetenţi:
  1. elevii care au obţinut calificativul „Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învăţământ care se finalizează la sfârşitul anului şcolar.
  2. elevii care au obţinut la purtare calificativul anual „Insuficient”/media anuală mai mică de 6,00;
  3. elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau care nu promovează examenul la toate disciplinele la care se află în situația de corigență.
  4. elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o disciplină;
  5. elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în altă unitate de învăţământ”, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o perioadă de 3 ani”.’
 2. La sfârşitul clasei pregătitoare și al clasei I, elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Elevii care, pe parcursul clasei, au manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare pentru clasa pregătitoare și evaluările finale pentru clasa I, privind dezvoltarea fizică, socioemoţională, cognitivă, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare, rămân în colectivele în care au învăţat şi intră, pe parcursul anului şcolar următor, într-un program de remediere/recuperare şcolară, realizat de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar, împreună cu un specialist de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională.

Art. 132

Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învăţământ.

Art. 133

 1. După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învăţământ au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în cazuri justificate, o singură dată.
 2. Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.
 3. Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.
 4. Comisia de reexaminare se numeşte prin decizia directorului şi este formată din alte cadre didactice decât cele care au făcut examinarea.

Art. 134

 1. Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare.
 2. Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situaţiei se face numai din materia acelui semestru.
 3. Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din toată materia studiată în anul şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie.
 4. Disciplinele la care se dau examene de diferență sunt cele prevăzute în trunchiul comun și în curriculumul diferențiat al clasei la care  se  face transferul și care nu au fost studiate de candidat. Se susține examen separat pentru fiecare clasă/an de studiu. Notele obținute la examenele de diferență din curriculumul diferențiat se consemnează în registrul matricol, fără a fi luate în calcul pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat.
 5. În situaţia transferării elevului după semestrul I, secretarul şcolii înscrie în catalogul clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiază la specializarea la care s-a transferat. Notele obţinute la examenele de diferenţe susţinute la disciplinele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculum diferenţiat ale specializării clasei la care se transferă şi care nu au fost studiate de candidat anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele respective.
 6. Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii.
 7. În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă. În situaţia transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul acestuia, mediile semestriale obţinute la disciplinele opţionale ale clasei, la sfârşitul semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru disciplina respectivă.
 8. În cazul transferului pe parcursul anului şcolar, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului îşi asumă în scris responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului programei şcolare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opţionale din unitatea de învăţământ primitoare.
 9. În situaţia menţionată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute şi disciplinele opţionale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învăţământ de la care se transferă, la care are situaţia şcolară încheiată pe primul semestru, cât şi cele ale clasei din unitatea de învăţământ la care se transferă. În acest caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline opţionale devine medie anuală.
 10. În cazul transferului elevilor corigenți la cel mult două discipline, cu schimbarea profilului, și care nu vor mai studia la unitatea de învățământ primitoare disciplinele respective, se vor  susține  doar examenele de diferență. Prevederea se aplică și în cazul elevilor declarați amânați.

Art.135

 1. Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu la forma de învățământ cu frecvență, cursuri de zi, încetează la vârsta de 18 ani.Persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu până la această vârstă și care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere, la forma de învățământ cu frecvență, cursuri serale sau cu frecvență redusă.
 2. Persoanele care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei încare puteau fi înscrise și care nu au absolvit învățământul primar până la vârsta de 15 ani, precum și persoanele care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise și care nu au absolvit învățământul gimnazial – ciclul inferior – până la vârsta de 19 ani pot continua studiile, la solicitarea acestora, și în programul „A doua șansă”, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științific.

Art. 136

 1. Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări pot dobândi calitatea de elev în România numai după recunoașterea sau echivalarea, de către inspectoratele școlare județene, repectiv de către minister, a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.
 2. Elevii menţionaţi la alin. (l) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora solicită şcolarizarea.
 3. Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă.
 4. Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face, prin decizie, de către o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte directorul/directorul adjunct şi un psiholog/consilier şcolar.
 5. Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de: vârsta şi nivelul dezvoltării psiho-comportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urma unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară.
 6. În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei, privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care optează părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.
 7. Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învăţământ transmite dosarul către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 de zile de la înscrierea elevului ca audient. Pentru recunoașterea și echivalarea claselor se aplică normele legale în vigoare.
 8. În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).
 9. În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor școlare județene, respectiv al ministerului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei şi i se transferă din catalogul provizoriu toate mențiunile cu privire la activitatea desfăşurată – note, absenţe etc.
 10. În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de către inspectoratele școlare județene, respectiv de către minister, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori promovaţi.
 11. În contextul prevăzut la alin. (10), inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare formată din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar de specialitate care evaluează elevul, în termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate disciplinele din planul cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. Comisia va funcţiona în unitatea de învăţământ în care urmează să fie înscris elevul. După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate, fie prin recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces verbal care se păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de cetățenie sau statut, care solicită continuarea studiilor și înscrierea în sistemul românesc, care revin în ţară fără a prezenta documente care să efectueze studiile efectuate în străinătate sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar.
 12. Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei discipline, din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de studiu. Dacă elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (10) la trei sau mai multe discipline, acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează examenul de diferenţă, la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afişate rezultatele evaluării. Dacă părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită reexaminarea în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor primei examinări, se aprobă reexaminarea. În cazul în care nu promovează nici în urma reexaminării, elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care a promovat examenele la toate disciplinele.
 13. Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea în învăţământul românesc se face conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice.
 14. Copiilor lucrătorilor imigranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la învăţământul obligatoriu din România.
 15. Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică prevederile elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar din România.

Art. 137

 1. Elevilor din unitatea de învăţământ particular din România, care urmează să continue studiile în alte ţări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în unitatea de învăţământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. Încheierea situaţiei şcolare a acestei categorii de elevi, declaraţi amânaţi, se face după revenirea în ţară, dacă revenirea are loc până la începerea cursurilor noului an şcolar.
 2. În cazul în care revenirea elevilor plecaţi în străinătate pe parcursul unui an şcolar are loc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura referitoare la recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu li se poate echivala anul şcolar parcurs în străinătate.

Art. 138

 1. Consiliul profesoral din unitatea de învăţământ particular validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.
 2. Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor, tutorilor sau reprezentanţilor legali de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar.
 3. Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.
 4. Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui sau tutorelui legal, documentele corespunzătoare elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Secţiunea 2 – Examenele organizate la nivelul unităţii de învăţământ

Art. 139

 1. Examenele organizate de unitatea de învăţământ sunt:
  1. examen de corigenţă;
  2. examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați;
  3. examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de promovarea unor astfel de examene;
  4. examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare, respectiv în clasa a V-a.
 2. Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a învăţământului primar. Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în situaţia în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal decide înscrierea copilului în clasa pregătitoare, înainte de vârsta stabilită prin lege şi se realizează de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională.
 3. Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă în următoarele situații:
  1. în cazul în care nu există clase de învățământ primar, iar numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a depășește numărul locurilor oferite;
  2. în cazul în care se urmărește formarea unor clase cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională, în vederea verificării nivelului de cunoaștere a limbii respective.
 4. Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională au susținut examene de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională și au obținut o diplomă  nivel A1 sau nivel superior sunt admiși fără a mai susține proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională. În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toți elevii susțin examenul pentru evaluarea nivelului de cunoștințe a limbii respective.

Art. 140

Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare.

Art. 141

La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învăţământ la alta nu se acordă reexaminare.

Art. 142

 1. Pentru desfăşurarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale şi practice, după caz. La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe – proba scrisă şi proba orală.
 2. Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Comisia de corigenţe are un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.
 3. La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau după caz specialităţi înrudite/ din aceeaşi arie curriculară.
 4. Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului disciplina de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia în care între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examinare este numit un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau după caz de specialităţi înrudite din aceeaşi arie curriculară.

Art. 142

 1. Pentru desfăşurarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale şi practice, după caz. La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe – proba scrisă şi proba orală.
 2. Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Comisia de corigenţe are un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.
 3. La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau după caz specialităţi înrudite/ din aceeaşi arie curriculară.
 4. Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului disciplina de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia în care între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examinare este numit un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau după caz de specialităţi înrudite din aceeaşi arie curriculară.

Art. 143

 1. Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul primar şi de 90 de minute pentru învăţământul secundar şi postliceal, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.
 2. Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin examenul la disciplina respectivă. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată.
 3. Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de aceasta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.
 4. Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale acordate de cei doi examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face preşedintele comisiei de examen.
 5. La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative se procedează astfel: după corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral fiecare examinator acordă calificativul său global; calificativul final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de comun acord între cei doi examinatori.

Art. 144

 1. Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen, dacă obţine cel puţin calificativul „Suficient” media 5,00.
 2. Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină la care susţin examenul de corigenţă, cel puţin calificativul „Suficient” media 5,00.
 3. Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de un an şcolar, constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale.
 4. La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.

Art. 145

 1. Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an şcolar.
 2. În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar.

Art. 146

 1. Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele pentru elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de către cadre didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către secretarul şef/secretarul unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la Art. 235 alin. (2), când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de 5 zile de la afişare.
 2. Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei de către secretarul şef/secretarul unităţii de învăţământ.
 3. În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum şi media obţinută de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului.
 4. Preşedintele comisiei de examen predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la Art. 235 alin. (2).
 5. Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ timp de un an.
 6. Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii de examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a consiliului profesoral.

Art.147

După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de reexaminare, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/ profesorul diriginte consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene.

CAPITOLUL VI – Transferul copiilor și elevilor

Art. 148

Copiii și elevii au dreptul să se transfere de la o formațiune de studiu la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ la care se face transferul.

Art. 149

Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.

 

Art. 150

 1. În învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, copiii și elevii se pot transfera de la o grupă/clasă la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de preşcolari/elevi la grupă/clasă.
 2. În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de preşcolari/elevi la grupă/clasă, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului.

Art. 154

 1. Transferul elevilor de la o formațiune de studiu cu predarea unei limbi de circulație internațională în regim normal la o formațiune de studiu cu predare intensivă, respectiv bilingvă, a unei limbi de circulație internațională se realizează astfel:
  1. la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de la o unitate de învățământ la alta, de la o formațiune de studiu cu predare a unei limbi de circulație internațională în regim normal la o formațiune de studiu cu predare intensivă a unei limbi de circulație internațională vor susține un test de aptitudini și cunoștințe la limba modernă;
  2. testul de aptitudini și cunoștințe va fi elaborat la nivelul unității de învățământ în care elevul se transferă, de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unității de învățământ;
 2. Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unității de învățământ de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unității de învățămân
 3. Elevii din secțiile bilingve francofone care solicit schimbarea disciplinei nonlingvistice vor susține examen de diferență în vacanța intersemestrială.

Art. 155

 1. Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară. Prin excepţie, transferurile de la nivelul preşcolar se pot face oricând în timpul anului şcolar, ţinând cont de interesul superior al copilului.
 2. Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:
  1. la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;
  2. în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;
  3. de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;
  4. în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

Art. 156

Gemenii, tripleţii etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ.

Art. 158

 1. Elevii din învăţământul preuniversitar particular se pot transfera la unităţi de învăţământ de stat, în condiţiile prezentului regulament.
 2. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare şi funcţionare.

 

Art. 159

Pentru copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluția acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre învățământul special/ special integrat spre învățământul de masă și invers.

 1. Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză  sau  de către  părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului și de către consilierul pedagog școlar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de orientare școlară și profesională din cadrul centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, cu acordul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.

Art. 160

După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”TITLUL VIII – EVALUAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT” tab_id=”1623153177737-52567825-6abd”][vc_column_text]

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

Art. 161

Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale:

  1. inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ;
  2. evaluarea internă și externă a calității educației.

Art. 162

 1. Inspecția de evaluare instituțională a unității de învățământ reprezintă o activitate de evaluare generală a performanțelor acesteia, prin raportare explicită la politicile educaționale, la scopurile și obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate.
 2. Inspecția de evaluare instituțională se realizează de către inspectoratele școlare și Ministerul Educației Naționale, prin inspecția școlară generală a unității de învățământ, în conformitate cu prevederile Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ, elaborat de Ministerul Educației Naționale.
 3. În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, prin inspecția școlară, inspectoratele școlare:
  1. îndrumă, controlează și monitorizează calitatea activităților de predare-învățare;
  2. controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unității de învățământ.
 4. Conducerea unității de învățământ și personalul didactic nu pot refuza inspecția școlară, cu excepția situațiilor în care din cauze obiective probate cu acte doveditoare aceștia nu-și pot desfășura activitățile profesionale curente.
CAPITOLUL II – Evaluarea internă a calității educației

Art. 163

 1. Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învățământ și este centrată preponderent pe rezultatele procesului învățării.
 2. Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în învățământul preuniversitar.

Art. 164

 1. În conformitate cu prevederile legale, la nivelul unității de învățământ se înființează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC).
 2. Pe baza legislației în vigoare, unitatea de învățământ elaborează și adoptă propria strategie și propriul regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.
 3. Conducerea unității de învățământ este direct responsabilă de calitatea educației furnizate.

Art. 166

 1. Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.
 2. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi remunerată, cu respectarea legislației în vigoare.
 3. Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar sau a Ministerului Educației Naționale se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activității din unitatea școlară.
CAPITOLUL III – Evaluarea externă a calității educației

Art. 167

 1. O formă specifică de evaluare instituțională, diferită de inspecția generală a unităților școlare, o reprezintă evaluarea instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar.
 2. Evaluarea externă a calității educației în unitatea de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar.
 3. Unitatea de învățământ se supune procesului de evaluare și acreditare, în condițiile legii.
 4. Evaluarea și acreditarea se fac la nivelul structurilor instituționale, conform prevederilor legale.
 5. În cazul evaluării externe realizată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar, în bugetul unității de învățământ vor fi asigurate, în mod distinct, din finanțarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar pentru această activitate.
  1.  

 

 

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”TITLUL IX – PARTENERI EDUCAŢIONALI” tab_id=”1623153503363-7e32b257-53ce”][vc_column_text]

CAPITOLUL I – Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

Art. 168

 1. Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai antepreșcolarului/preșcolarului/elevului sunt parteneri educaționali principali ai unității de învățământ.
 2. Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informațiile legate de sistemul de învățământ care privesc educația copiilor lor.
 3. Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susținuți de sistemul de învățământ, pentru a se educa și a-și îmbunătății aptitudinile ca parteneri în relația familie—școală.

Art. 169

 1. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil.
 2. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informații numai referitor la situația propriului copil.

Art.170

 1. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unității de învățământ dacă:
  1. a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct unității de învățământ;
  2. desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;
  3. depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;
  4. participă la întâlnirile programate cu educatoarea/învățătoarea/ institutorul/ profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/profesorul diriginte;
  5. participă la acţiuni desfăşurate de asociaţia de părinţi.
 2. Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în unitățile de învățământ, pentru alte situații decât cele prevăzute la alin. (1).

Art. 171

 1. Părinții, tutorii sau susținători legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate juridică, conform legislației în vigoare.
 2. Asociația părinților se organizează și funcționează în conformitate cu propriul statut.
CAPITOLUL II – Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

Art. 173

 1. Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.
 2. Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu, poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.
 3. Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin.(2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al unității de învățământ.
 4. Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă/ pentru evitării degradării stării de sănătate a celorlalți elevi/preșcolari din colectivitate/ unitatea de învățământ.
 5. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul educatoarei/învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură.
 6. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev.
 7. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.
 8. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar, gimnazial și ciclul inferior al liceului are obligația de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învățământ din străinătate.

Art. 174

Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a copiilor/elevilor și a personalului unității de învățământ.

Art. 175

 1. Respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copiilor/elevilor.
 2. Nerespectarea dispozițiilor ar 261 alin. (6), art. 262 și art. 265 (1) atrage răspunderea persoanelor vinovate conform dreptului comun.
CAPITOLUL III – Adunarea generală a părinților

Art. 176

 1. Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copiilor/ elevilor de la grupă/clasă.
 2. Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării copiilor/elevilor.
 3. În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de elevi și nu situația concretă a unui elev. Situația unui elev se discută individual, numai în prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului respectiv.

Art. 177

 1. Adunarea generală a părinților se convoacă de către educatoare/ învățător/ institutor/profesorul pentru învățământul preșcolar/primar/ profesorul diriginte, de către președintele comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.
 2. Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți. în caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți.
CAPITOLUL IV – Comitetul de părinți

Art. 178

 1. În unitatea de învățământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înființează și funcționează comitetul de părinți.
 2. Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinților, convocată de educatoare/învățător/institutor/profesorul pentru învățământul preșcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează ședința.
 3. Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.
 4. Consiliul de conducere al comitetului de părinţi se compune din trei persoane: un președinte și doi membri; în prima ședință de după alegere membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică profesorului pentru învățământul preșcolar/primar/profesorului diriginte.
 5. Consiliul de conducere al comitetului de părinţi reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinților la nivelul școlii, în consiliul reprezentativ al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială.

Art. 179

Consiliul de conducere al comitetului de părinţi are următoarele atribuții:

  1. pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei; deciziile se iau în cadrul adunării generale a părinților, cu majoritatea simplă a voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali prezenți;
  2. sprijină educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/ profesorul diriginte în organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare;
  3. sprijină educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/ profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire și combatere a absenteismului în mediul școlar;
  4. atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau materiale, susțin programe de modernizare a activității educative și a bazei materiale din clasă și din școală;
  5. sprijină conducerea unității de învățământ și educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/ profesorul diriginte și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei/clasei și a unității de învățământ;
  6. sprijină unitatea de învățământ și educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/ profesorul diriginte în activitatea de consiliere și de orientare socio-profesională;
  7. se implică activ în asigurarea securității copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum și în cadrul activităților educative, extrașcolare și extracurriculare;
  8. prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea există.

Art. 180

Președintele comitetului de părinți reprezintă părinții, tutorii sau susținătorii legali în relațiile cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații.

Art. 181

 1. Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie.
 2. Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinți, tutori sau susținători legali.
 3. Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor.
CAPITOLUL V – Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți/Reprezentarea elevilor

Art. 182

 1. La nivelul unității de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al părinților.
 2. Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții comitetelor de părinți.
 3. Consiliul reprezentativ al părinților este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinților din unitatea de învățământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donații și a primi finanțări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activitățile unității de învățământ prin acțiuni cu caracter logistic — voluntariat.
 4. La nivelul unității  de  învățământ  se  poate  constitui Asociația de părinți în conformitate cu legislația în vigoare, privind asociațiile și fundațiile.

Art. 183

 1. Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței.
 2. Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți.
 3. Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ.
 4. Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți.
 5. Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și juridice.
 6. Președintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinților.

Art. 184

Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții:

  1. propune unității de învățământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia școlii;
  2. sprijină parteneriatele educaționale între unitatea de învățământ și instituțiile/organizațiile cu rol educativ din comunitatea locală;
  3. susține unitatea de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a absenteismului și a violenței în mediul școlar;
  4. promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală;
  5. se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;
  6. susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;
  7. susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;
  8. colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de ocrotire;
  9. sprijină conducerea unității de învățământ în întreținerea și modernizarea bazei materiale;
  10. susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenților;
  11. propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în muncă a absolvenților;
  12. se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ, la solicitarea cadrelor didactice;
  13. sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor;
  14. are inițiative și se implică în îmbunătățirea calității vieții, în buna desfășurarea a activității în internate și în cantine;
  15. susține conducerea  unității  de  învățământ  în  organizarea  și desfășurarea programului „Școala după școală”.

Art. 185

 1. Consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți a unității de învățământ poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru:
  1. modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive;
  2. acordarea de premii și de burse elevilor;
  3. sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;
  4. acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială precară;
  5. alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.
 2. Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local, județean, regional și național.
CAPITOLUL VI – Contractul educațional

Art. 186

 1. Unitatea de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.
 2. Modelul contractului educațional este prezentat în anexă, parte integrantă a prezentului Regulament. Acesta este particularizat la nivelul unității de învățământ prin decizia consiliului de administrație, după consultarea consiliului reprezentativ al părinților.

Art. 187

 1. Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de învățământ.
 2. Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care se atașează contractului educațional.

Art. 188

 1. Contractul educațional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părților semnatare – respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, tutorele sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze.
 2. Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau susținătorul legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data semnării.
 3. Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional.
 4. Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.
CAPITOLUL VII – Școala și comunitatea. Parteneriate/protocoale între unitățile de învățământ și alți parteneri educaționali

Art. 189

Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității locale colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unității de învățământ.

Art. 190

Unitatea de învățământ poat realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de educație și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației.

Art. 191

Unitatea de învățământ, de sine stătătoare sau în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate.

Art. 192

Unitatea de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile prezentului regulament, poat iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu asociațiile de părinți, în baza hotărârii consiliului de administrație, activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precum și activități de învățare remedială cu elevii, prin programul „Școala după școală”.

Art. 193

 1. Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de unitatea de învățământ.
 2. Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.
 3. Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea securității copiilor/elevilor și a personalului în perimetrul unității.

Art. 194

 1. Unitatea de învățământ încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu agenții economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.
 2. Protocolul conține prevederi clare cu privire la responsabilitățile părților, referitoare la asigurarea securității elevilor și a personalului școlii, respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă, asigurarea transportului la și de la agentul economic, durata activităților, drepturile și îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 195

 1. Unitatea de învățământ încheie protocoale de parteneriat cu organizații nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al unității de învățământ.
 2. Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 3. În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocol se va specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității copiilor/elevilor.
 4. Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe site-ul școlii, prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare.
 5. Unitatea de învățământ poate încheia protocoale de parteneriat și poate derula activități comune cu unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalității copiilor și a tinerilor, respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin instituțiile respective.
 6. Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”TITLUL X – DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE” tab_id=”1623154180685-96208c0e-a824″][vc_column_text]

Art. 196

Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor naționale.

Art. 197

În unitatea de învățământ fumatul este interzis, conform

prevederilor legislației în vigoare.

Art. 198

În unitatea de învățământ se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor și a personalului din unitate.

Art. 199

La întocmirea prezentului regulament s-au luat în considerare și prevederile din Statutul elevului aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”ANEXA 1″ tab_id=”1623154223996-f8a9b200-f052″][vc_column_text]

Prevederi din regulamentul intern
 1. Elevii pot lua masa în regim de catering,

1.1 Părinții nu vor plăti masa pentru zilele absentate de copii, dacă vor informa în scris, cu o zi înainte, secretariatul școlii (copiii care nu servesc masa în program de catering, vor putea opta pentru pachetul de hrană rece, de acasă).

 1. Elevii Școlii Gimnaziale Internaționale Spectrum Cluj-Napoca au obligația de a purta uniforma specific fiecărei școli. Uniforma este compusă din:
  • Primar/ gimnaziu:
   • Iarna: pantaloni lungi(până la pantofi), pantaloni sau blugi de culoare albastră sau neagră/ fustă(fusta face parte din uniforma elevilor din ciclul primar și poate fi achiziționată doar  de  la  școală),  bluză  portocalie  cu  mânecă  lungă/scurtă  de  la uniformă și vestă;
   • Vara: pantaloni lungi(până la pantofi), pantaloni sau blugi de culoare albastră sau neagră/ fustă(fusta face parte din uniforma elevilor din ciclul primar și poate fi achiziționată doar  de  la  școală),  bluză  portocalie  cu  mânecă  lungă/scurtă  de  la uniform;
  • Elevul poate să poarte în locul pantalonilor de la uniformă, pantaloni de blue-jeans lungi (albastru închis sau negru) – până la pantofi, fără accesorii stridente, adecvaţi calităţii şi ţinutei de
  • Este interzis  elevilor  sa  poarte  pantaloni  de  tip  colanți  clasici,  colanți  tip  jeans  și colanți lucioși tip latex.
 • Este interzis elevilor să poarte bluză cu mânecă lungă sub tricoul de uniformă. Este necesară achiziționarea tricoului special de uniformă cu mânecă lungă.
 • Este cu desăvârşire interzis elevilor să vină la şcoală cu piercing-uri, tunsori extravagante sau accesorii (bijuterii, lanţuri etc.)
 • În cazul abaterilor, vor fi aplicate progresiv sancţiunile prevăzute în prezentul regulament.
 • Elevul care nu respectă ţinuta obligatorie primeşte observaţie individuală. La a doua abatere, i se va oferi o altă uniformă de la şcoală, urmând ca aceasta să fie achitată de către părinţi.
 • Echipamentul de educaţie fizică trebuie folosit numai în timpul orelor de educaţie fizică.
 • Elevul care este scutit medical de la orele de educaţie fizică, este obligat să participe la ore şi să rămână sub supravegherea
 1. Programul școlii:
   1. Grădiniță:
    1. Program scurt: 8:00-12:30
    2. Program prelungit: 8:00-18:00
   2. Primar
    1. Ore de curs: 8:30-14:20
    2. After school: 14:30-17:00
   3. Gimnaziu: 8:30- 14:20/15:10

3.1 Dimineaţa, elevii vor fi conduşi de părinţi, până în holul de la intrarea principală. De acolo, ei se vor deplasa singuri până în sălile de clasă. Preşcolarii vor fi conduşi de părinţi până în holul de la grădiniţă. Acolo vor fi preluaţi de către asistenta medicală a şcolii.

3.2 Elevii care întârzie vor aştepta în holul de la intrare, până la pauză. Vor fi supravegheaţi de către agentul de pază al şcolii. Pentru ora respectivă, vor fi notaţi absenţi în catalog.

3.3 Să respecte programul de sosire până la ora 30 la şcoala/8.45 la grădiniţă, să anunțe telefonic eventualele întârzieri.

3.4 Să respecte programul de plecare al copiilor: ora 15:10/ 17.00 pentru școlari și până la ora 12.30/18.00 pentru preșcolari.

3.5 Să își preia copiii numai din locurile stabilite de conducerea școlii (curtea școlii, atunci când vremea permite sau din holul de la intrarea principală, în zilele ploioase sau foarte friguroase- pentru scolari; sala de grupǎ, curtea grǎdiniţei- pentru prescolari ).

3.6 Părinții au acces cu autoturisme în curtea școlii zilnic, între orele 8:00-9:00 dimineața, între 14:00-15:30 la prânz, pe baza cardului de acces cu sigla școlii;

 1. Elevii au obligaţia de a frecventa cursurile. În situaţia absentării din motive de sănătate sunt obligaţi ca în termen de 7 zile de la revenirea in şcoală să prezinte adeverinţă medicală vizată de către medicul şcolii.

4.1 Pentru alte situaţii, motivarea absenţelor se efectuează pe baza unei cereri scrise de părintele/tutorele legal al elevului, adresată directorului şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele/ învăţătorul clasei, pentru 3 zile/ semestru. Cererea va fi înmânată învăţătorului/ dirigintelui cu cel puţin o săptămână înainte de a absenta. În caz contrar, cererea va fi respinsă, iar elevul va figura absent în catalog, pentru zilele respective.

 1. Programarea pentru audiențe la conducerea școlii se va realiza telefonic, la

5.1 Să respecte programul de consiliere cu părinții al fiecărui cadru didactic.

 1. Părinții trebuie să informeze secretariatul școlii atunci când își schimbă adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de
 2. Să respecte programul de încasare a taxelor școlare,  în perioadele  menționate în contract, să evite lăsarea banilor altor persoane și în alte zile decât cele anunțate.
 3. Să nu aducă elevii/copiii bolnavi în

8.1 Să prezinte aviz epidemiologic de intrare în colectivitate în cazul absentării mai mult de trei zile consecutive, din motive familiale şi de sănătate.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”ANEXA 2″ tab_id=”1623154605046-028f58db-2e82″][vc_column_text]

Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj-Napoca aplică, la nivel de instituție,  un sistem de reglare comportamentală monitorizat prin puncte minus pe platforma online educare, la care au acces toți părinții (conform Art.14 b) din Statutul Elevului

Acumularea de puncte prevede următoarele consecințe:

– 5 puncte:
 • observație individuală;
 • directorul adjunct/ dirigintele/ învățătoarea invită la școală părinții pentru o discuție individuală;
 • întocmirea procesului verbal în urma întâlnirii;
  -10 puncte:
 • observație individuală;
 • discutie cu directorul adjunct/ învățătoare/ diriginte/ consilier (acord consiliere) și părinte/ tutore legal;
 • întocmirea procesului verbal în urma întâlnirii;
 • stabilirea unui plan de comun acord pentru consiliere;
-15 puncte:
 • mustrare scrisă fără scăderea notei la purtare (consemnată în catalogul clasei și în registrul Comisiei pentru diciplină);
 • discuție cu directorul adjunct/ învățătoare/ diriginte/ consilier (acord consiliere) și părinte/ tutore legal;
 • întocmirea procesului verbal în urma întâlnirii;
 • continuarea procesului de consiliere de către consilierul școalar;
-20 puncte:
 • mustrare scrisă cu    scăderea notei la purtare (consemnată în catalogul clasei și în registrul Comisiei pentru diciplină);
 • discuție cu directorul adjunct/ învățătoare/ diriginte/ consilier (acord consiliere) și părinte/ tutore legal;
 • întocmirea procesului verbal în urma întâlnirii;
 • continuarea procesului de consiliere de către consilierul școalar;
– la fiecare -20 puncte se scade un punct la purtare;

Fiecare   faptă   sancționată   cu   puncte   minus   se  transmite   în  scris,   prin   intermediul platformei educare și este însoțită de o explicație clară a faptei.

Părintele are obligația de a se prezenta de fiecare dată când este solicitat pentru întâlniri individuale. Școala își rezervă dreptul de a aplica aceleași sancțiuni menționate mai sus chiar și în lipsa prezentării părintelui la solicitările directorului adjunct/ diriginte/ învățătoare/educatoare.

Faptele  sancționate  sunt  preluate  din  articole  prevăzute  în  ROFUIP  (Regulament  de Organizare  și  funcționare  a  Instituțiilor  Preuniversitare)  aprobat  prin  OMEN  nr.5079/2016,  în LEN (Legea Educației Naționale nr. 1/2011) împreună cu STATUTUL ELEVULUI.

Punctele minus vor fi acordate, în funcție de gravitatea faptei, după cum urmează:

    1. Problemă minoră – 1 punct
    2. Problemă majoră -3 puncte
    3. Folosirea telefonului în timpul orei -3 puncte (Art.15, punctul g) din Statutul elevului)
    4. Fără uniformă – 2 puncte (Art.14, punctul c) din Statutul elevului)
    5. Machiaj, păr vopsit strident -3 puncte (Art.14, punctul c) din Statutul elevului)
    6. Nerespectarea regulilor de ținută – 2 puncte (Art.14, punctul c) din Statutul elevului)
    7. Fotografiat/ filmat în perimetrul școlii – 10 puncte (Art.14, punctul b) din Statutul elevului)
    8. Violență verbală la adresa personalului didactic și didactic auxiliar – 10 puncte (Art.15, punctul i) din Statutul elevului)
    9. Bullying verbal – 5 puncte (Art.15, punctul i) din Statutul elevului)
    10. Bullying fizic – 10 puncte (Art.15, punctul i) din Statutul elevului)
    11. Amenințare – 10 puncte (Art.15, punctul i) din Statutul elevului)
    12. Modificare/ distrugere documente școlare – 10 puncte (Art.15 punctul a) din Statutul elevului)
    13. Promovarea violenței – 10 puncte (Art.15, punctul j) din Statutul elevului)
    14. Blocarea intrărilor – 3 puncte (Art.15, punctul c) din Statutul elevului)
    15. Posedare/ folosire țigări – 10 puncte (Art.15, punctul d) din Statutul elevului)
    16. Posedare /  folosire  țigară  electronică  –  10  puncte  (Art.15,  punctul  d)  din  Statutul elevului)
    17. Furt – 20 puncte (Art.14, punctul b) din Statutul elevului)
    18. Chiul -2 puncte (Art.15, punctul k) din Statutul elevului)
    19. Distrugerea bunurilor  școlii  sau ale  colegilor        -5  puncte  și   înlocuirea bunurilor (Art.14, punctul h) din Statutul elevului)
    20. Posedat/ folosit băuturi alcoolice – 20 puncte (Art.15, punctul d) din Statutul elevului)
    21. Aducerea în școală a materialelor cu character obscen, violent, politic -20 puncte (Art.15, punctul b) și f) din Statutul elevului)
    22. Posedarea de arme albe, de foc, sprey iritant/ lacrimogen – 20 puncte (Art.15, punctul e) din Statutul elevului)
    23. Întarziere -1 (Art.14, punctul b) din Statutul elevului)
   1.  
– aceste  punctaje  sunt  cele  minimale,  punctajele  pot  fi  mărite   în  funcție  de  gravitatea faptei de către consiliul clasei/ consiliul profesoral;
– sancțiunile sunt direct proporționale cu gravitatea faptei;
Elevului care are media anuală la purtare mai mică decât 7 NU i se va reînnoi contractul de școlarizare.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]